Parashot

BAMIDBAR (números)

Parashah 34

B’midbar (En el desierto)

Bamidbar (Números) 1:1 al 4:20.

Haftarah: Hoshea (Oseas) 2:1-22.

Brit Hadashah: Luka (Lucas) 2:1-7; QorintiYAH Álef (1 Corintios) 12:12-31.

Parashah 35

Naso (Toma)

Bamidbar (Números) 4:21 al 7:89.

Haftarah: Shoftim (Jueces) 13:2-25.

Brit Hadashah: YAHhanán (Juan) 7:53-8:11; Maaseh (Hechos) 21:17-32.

Parashah 36

B’ha’alotia (Cuando coloques)

Bamidbar (Números) 8:1-12:16.

Haftarah: ZeharYAH (Zacarías) 2:14-4:7.

Brit Hadashah: YAHhanán (Juan) 19:31-37.

Yisraelitas Mesiánicos: Ivrim (Hebreos) 3:1-6.

Parashah 37

Shlah l’ha (Envía de parte tuya)

Bamidbar (Números) 13:1 al 15:41.

Haftarah: YAHosúa (Josué) 2:1-24.

Yisraelitas Mesiánicos: Ivrim (Hebreos) 3:7-19.

Parashah 38

Korah (Coré)

Bamidbar (Números) 16:1 al 18:32.

Haftarah: Shemuel Álef (1 Samuel) 11:14-12:22.

Brit Hadashah: Timotheous Bet (2 Timoteo) 2:8:21; YAHudah (Judas) 1:1-25.

Parashah 39

Hukat (Regulación)

Bamidbar (Números) 19:1 al 22:1.

Haftarah: Shoftim (Jueces) 11:1-33.

Brit Hadashah: YAHhanán (Juan) 3:9-21, 4:3-30, 12:27-50.

Parashah 40

Balak (Balac)

Bamidbar (Números) 22:2 al 25:9.

Haftarah: Mihah (Miqueas) 5:6-15, 6:1-8.

Brit Hadashah: Kefa Bet (2 Pedro) 2:1-22; YAHudah (Judas) 1:11; Hitgalút (Revelación) 2:14-15.

Parashah 41

Pinhas (Fineés)

Bamidbar (Números) 25:10 al 29:40.

Haftarah: Melahim Álef (1 Reyes) 18:46 al 19:21.

Brit Hadashah: MatitYAH (Mateo) 26:1-30; YAHhanán Mordehai (Marcos) 14:1-26; Luka (Lucas) 22:1-20; YAHhanán (Juan) 2:13-22, 7:1-13, 7:37-39, 11:55-12:21, 13:1, 18:28, 18:39, 19:14; Maaseh (Hechos) 2:1-21, 12:3-4, 20:5-6, 16:1-40, 27:9-11; QorintiYAH Álef (1 Corintios) 5:6-8, 16:8.

Yisraelitas Mesiánicos: Ivrim (Hebreos) 11:28

Parashah 42

Mattot (Tribus)

Bamidbar (Números) 30:1 al 32:42.

Haftarah: YirmeYAH (Jeremías) 1:1-2:3.

Brit Hadashah: MatitYAH (Mateo) 5:33-37.

Parashah 43

Masa’ei (Etapas)

Bamidbar (Números) 33:1 al 36:13.

Haftarah: YirmeYAH (Jeremías) 2:4-3:4.

Brit Hadashah: Yaakov (Santiago) 4:1-12.